/ 4 نظر / 11 بازدید
پیرمحمدی

سلام قابل توجه خوانندگان محترم اینکه این عدم حصول حد نصاب به جهت محدود بودن واجدین شرایط نامزدی این سمت است و غالب همکاران در قم سابقه 10 برای نامزدی را ندارند به نحوی که می توان گفت صرفا با کاندید شدن اکثریت قریب به اتفاق کل واجدین شرایط حد نصاب لازم حاصل خواهد شد و اگر دو یا سه نفر از واجدین شرایط هم کاندید نشوند نصاب لازم حاصل نمیشود.

پیرمحمدی

سلام بله حرف شما درست است شاید 53 دفتر بالای 10 سال سابقه داشته باشند ولی همه سردفتران و دفتریاران این دفاتر بالای 10 سال سابقه ندارند و دفاتر به آنها کمتر از 10 سال است که واگذار شده. همچون دفتر 1 دفتر 3 ، سردفتر 8 مرحوم شده اند، دفتر 11، دفتر 12، دفتر 18 و 19 و 20 و 26 که کفیل دارد، 31 و 34 و 36 واگذار شده دفتر 38 هم کفیل دارد و دوستانی را هم که دارای سابقه تلخف سالبه شرایط هستند به این تعداد اضافه کنید تعدادی از دفاتر هم در شرف واگذاری هستند و انگیزه ای برای نامزدی ندارد لذا چیزی زیادی باقی نمیماند .

پیرمحمدی

ضما قابل ذکر است که حداقل نامزدین باید 30 نفر باشند تا به حد نصاب انتخابات برسد لذا به قول شما اگر از دفاتر مذکور 20 نفر هم واجد شرایط نباشد تقریبا تمامی افراد باقیمانده باید کاندید شوند تا انتخابات بر گزار شود .

میرزا بنویس

سلام جناب کاوندی کاندیدا شدن 16 نفر سردفتر و 16 نفر دفتریار که از شرایط کامل آن اطمینان باشد برای سازمان و هیئت نظارت و صحت انتخابات کافی است