این سند توسط خودم صادر شده است

یک کد ملی برای دو شخص با دو تاریخ تولد در سیستم وارد شد

جالب اینکه سیستم مشخصات افراد را تایید کرد و چاپ نهایی را صادر کرده است.