در فیلم ستایش ، دفتریاری دیده شد که به جای سند وکالت کاری ، سند وکالت فروش تنظیم کرده و می خواهد امضای موکل را بدون اطلاع از مورد وکالت ، بگیرد اما در این حین سردفتر وارد می شود و با جدیت خاصی از موکل در خواست می کند حتما وکالت را از ابتدا تا انتهای سند قرائت بفرمایید .

اصــــــــــــــــــــــرار اصـــــــــــــرار،

 

از سردفتر اصرار و از آقای فردوس انکار که بابا لازم نیست ، یک وکالت کاریه دیگه ، وقت ندارم و ...... افتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاد؟؟؟!!!! 

اما سردفتر در نهایت موفق می شود وکالت نوشته شده را یک بار ، از ابتدا تا انتها ، توسط فرزندش برای او بخواند.

مطمئنا منتقدین به این سریال باید بدانند مردم آنچه را که در دفاتر می بینند باور دارند نه دیدن تصاویر ساختگی در سریال ، پیرو  این امر تصویری از ابزار لو رفته از یکی از دفاتر اسناد رسمی که شاید برای خیلی از دوستان جالب باشد را برای شما درج می نمایم.

 

به قول فیسبوکی ها ، اگه گرفتی لایک کن !!!!!!