شب جمعه آخر سال است امشب....

همیشه یاد عزیزان از دست رفته در قلبمان زنده است و فقط می توان گفت: تا روز موعود ، بدرود.

 

ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب