تهیه دفتر مشاغل بر عملکرد سال 93 فراموش نشود.

 

مهلت تهیه و به ثبت رساندن دفتر در حوزه دارایی تا پایان سال92