با توجه به تماس تعدادی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر وجود اشکال در سرویس احراز هویت سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به اطلاع می رساند......... 

 با توجه به تماس تعدادی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر وجود اشکال در سرویس احراز هویت سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به اطلاع می رساند که این امر به سبب بروز اشکال فنی در پایگاه هویتی سازمان ثبت احوال و ارایه سرویس برخط به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به وجود آمده است که با پیگیری های مستمر و همکاری مسئولین فنی ذیربط در سازمان ثبت احوال، بخش عمده ای از مشکل مرتفع و انشاالله در اسرع وقت مشکلات باقیمانده نیز برطرف خواهد شد.

منبع