به نقل از وبلاگ کمیته برگزاری مراسم ششم دی ماه 1392 ـ قم :