اداره ثبت از دریافت پیشنهادات دفاتر اسناد رسمی در این زمینه استقبال می کند .