زمان صدور سند

تک برگ به تک برگ

در اداره ثبت اسناد منطقه یک قم

یک روزه شد.

با اجازه سران دفاتر از تمامی دست اندر کاران ثبتی استان که زمان صدور اینگونه اسناد را به حداقل رساندند تشکر می نمایم.

یادم نمی رود تقریبا دو ماه پیش برای همچون سندی خودم 18 روز در نوبت بودم و تقریبا 4 روز در رفت و آمد .