اخطار                    !!!!                 اخطار

 

 

دفاتری که آمار ماهیانه خودرو را ارسال نمی کنید

ویا دفاتری که آمار ماهیانه را  در موعد مقرر ارسال نمی کنید

شاید هیئـــــــت بـــــــــــازرسی بـــــــرای شمـــــــا برنــــــــــامه ویــــــــژه ای دارد

 

منبع نداریم ، لطفا سوال نفرمائید....