این فرم ها را می توانید از سایت سازمان ثبت به آدرس زیر دانلود و مورد بهره برداری قرار بدهید :

 http://th.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4627

مجموعه نمونه فرم های درخواست استرداد

فرم نمونه یک - الف
درخواست استرداد حق الثبت واریزی که سند ثبت دفتر نگردیده است

فرم نمونه یک - ب
درخواست استرداد حق الثبت واریزی که سند ثبت گردیده ولی امضا نشده است

فرم نونه یک - ج
درخواست استرداد حق الثبت واریزی که اضافه واریز گردیده است

نمونه فرم دو - الف
درخواست استرداد حق الثبت گواهی امضا

نمونه فرم دو - ب
درخواست استرداد هزینه استعلام