جلسه سوم آموزشی مخصوص کاربران سند نویس

این جلسه در ساعت 18 روز 20/ 06/ 1392 در سالن اجتماعات اداره ثبت اسناد استان قم برگزار خواهد شد .

از تمامی عزیزانی که می خواهند در این جلسه شرکت کنند تقاضا می شود حتما سندی تنظیم و با خود به جلسه بیاورند .